Słowniczek:

Sklep” – JOAN Nowicki, Siuda Sp. J. Brukowa 10, Łódź, 91-341, NIP 7270007470 REG. 470531710 KRS 0000979642;

Bon Podarunkowy” – Bon Podarunkowy Sleep Art, czyli papierowy lub elektroniczny bon towarowy uprawniający do nabywania towarów w sklepie internetowym Sleep Art.

Nabywca” – osoba nabywająca od Sklepu za środki pieniężne Bon Podarunkowy.

Okaziciel” – Nabywca lub posiadacz Bonu Podarunkowego dokonujący nabycia towarów w sklepie internetowym z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego.

 1. Warunki ogólne
  1. Właścicielem Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Sklepem) jest firma JOAN Nowicki, Siuda Sp. J. Brukowa 10, Łódź, 91-341 NIP 7270007470 REG. 470531710 KRS 0000979642 prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.sleepart.pl.
  2. Sklep zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu Podarunkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy jego pomocy na produkty nabyte przez Klienta w sklepie www.sleepart.pl.
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sklepowi zapłaty w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
  4. Wartość Bonów Podarunkowych: 250 PLN, 300 PLN, 500 PLN (z uwzględnieniem 23% podatku VAT).
  5. Bon Podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym.
  6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.
  7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na bonie.
  8. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec Sklepu z roszczeniami w tym zakresie.
 2. Realizacja Bonu Podarunkowego
  1. Okaziciel realizujący Bon Podarunkowy może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego w sklepie internetowym www.sleepart.pl.
  2. Każdy Bon Podarunkowy posiada unikatowy, jednorazowy kod rejestrowany w systemie Sklepu.
  3. Bon Podarunkowy musi zostać wykorzystany jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż jego wartość.
  4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego, Sklep nie zwraca różnicy.
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie i/lub uszkodzenie Bon Podarunkowego przez Klienta.
  6. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
 3. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Bonu Podarunkowego muszą być składane pisemnie na adres Sklepu ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź lub w formie elektronicznej na adres: sklep@sleepart.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać treść żądania reklamacyjnego, przyczyny jej złożenia oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji Sklepowi.
  4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest listownie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również Okaziciel oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  2. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania osoby realizującej Bon Podarunkowy o warunkach jego realizacji oraz treści poniższego regulaminu.
  3. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący Bon Podarunkowy jak również Okaziciel akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  5. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w sklepie internetowym na stronie www.sleepart.pl