REGULAMIN UDZIAŁU W AKCJI: Ankieta Sleep Art

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Akcja jest organizowana pod nazwą Ankieta Sleep Art w dalszej części regulaminu zwana Ankietą.
  2. Organizatorem Ankiety oraz fundatorem nagrody, zwanym dalej „Organizatorem” jest: JOAN Nowicki, Siuda Sp. J. ul. Brukowa 10 | Łódź, 91-341, NIP 7270007470 REG. 470531710 KRS 0000979642
  3. Ankieta prowadzona jest na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Ankieta rozpoczyna się od dnia 27.04.2022 o godzinie 10.00 i trwa do 10.05.2022 bądź do wyczerpania puli nagród.
  5. Ankieta będzie przeprowadzona za pośrednictwem platform online; w serwisach społecznościowych „Instagram” (www.instagram.com), w dalszej części regulaminu zwany Instagram oraz „Facebook” (www.facebook.com), w dalszej części regulaminu zwany Facebook.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ANKIECIE
  1. Udział w Ankiecie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  2. W Ankiecie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
   1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO w celu przeprowadzenia Ankiety;
   2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   4. wypełni Ankietę;
  3. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 16 lat mogą wziąć udział w Ankiecie wyłącznie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego i przedstawioną je Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania nagrody w Ankiecie.
  4. Uczestnikiem Ankiety może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 i 3 Regulaminu.
  5. Z udziału w Ankiecie wyłączeni są pracownicy firmy JOAN Nowicki, Siuda Sp. J. a także członkowie najbliższej rodziny Organizatora.
  6. W czasie trwania Ankiety, zgodnie z § 1 ust. 4, uczestnik wypełni ankietę znajdującą się pod linkiem: zamieszczonym za pomocą postu w serwisie Instagram oraz Facebook i w stopce strony internetowej, w dalszej części regulaminu zwane „odpowiedzią”.
  7. W Ankiecie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają zadanie zgodnie z paragrafem 1, punktem 4,
  8. Uczestnik może wziąć udział w Ankiecie jeden raz.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Ankiecie odpowiedzi, których autorzy:
   1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
   2. działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
   3. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
   4. naruszają regulamin serwisu Instagram.
   5. użyli w Odpowiedzi słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 3. ZASADY ANKIETY I NAGRODA
  1. Warunkiem przyznania nagrody jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Ankiecie. W przypadku pytań otwartych zamieszczona odpowiedź musi składać się z minimalnej ilości znaków określonej w danym pytaniu.
  2. Uczestnik który wypełni Ankietę poprawnie, otrzyma wybrane przez członków komisję Ankiety akcesorium marki Sleep Art. Nie ma możliwości wyboru wzoru, rodzaju czy printu nagrody przez Uczestnika.
  3. Nagrodą w Ankiecie jest opaska na oczy lub opaska na głowę o wartości 49PLN/brutto. Rodzaj nagrody zostanie wybrany przez członków komisji Ankiety.
  4. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną. Nagroda zostanie wydana przez członków komisji Ankiety. Nagroda zostanie przesłana na wskazany przez Uczestnika adres. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu) do nadania przesyłki muszą zostać uzupełnione przez Uczestnika bezpośrednio po wykonaniu Ankiety.
  5. Pula nagród przewidzianych za udział w Ankiecie wynosi 200 sztuk.
  6. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność wypełnionych przez Uczestników Ankiet – zostanie nagrodzonych 200 pierwszych Uczestników, którzy wypełnią ankietę do 10.05.2022. W przypadku nadesłania odpowiedzi w tym samym czasie, o przyznaniu nagrody decydują członkowie komisji Ankiety. W przypadku wypełnieniu ankiety po wyżej wskazanym terminie, nagroda nie zostanie przyznana.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram dany Uczestnik może zostać wykluczony z Ankiety.
  10. Skład komisji Ankiety to: Piotr Nowicki, Dominika Siuda, Roksana Pawełkowicz.
 4. WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW Ankiety
  1. Warunkiem i w celu uzyskania nagrody konieczne jest podanie przez Uczestnika Ankiety na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia oraz nazwiska. Wezwanie Organizatora do podania takich danych musi być złożone za pośrednictwem wiadomości prywatnej we skazanych mediach społecznościowych.
  2. Przystępując do Ankiety i akceptując regulamin Ankiety „Sleep Art” Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Ankiety oraz w związku z wydaniem nagrody.
 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Ankiety, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Ankiety jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 7 ust. 8 z dopiskiem Ankiety „Sleep Art”
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w terminie podanym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
  2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Ankiety o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Ankiety. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.
  3. Uczestnik przystępując do Ankiety potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
  4. Organizator informuje, że Ankiety nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram.
  5. Wszelkie roszczenia związane z Ankietą należy kierować wyłącznie do Organizatora Ankiety.
  6. Regulamin Ankiety jest dostępny pod adresem: https://sleepart.pl/ragulamin-ankiety/
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie udziału w Ankiecie „Sleep Art”przez JOAN Nowicki, Siuda Sp. J., ul. Brukowa 10 | Łódź, 91-341 NIP 7270007470 REG. 470531710 KRS 0000979642.

Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości cofnięcia zgody bądź modyfikacji moich danych osobowych w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora danych osobowych:  joan@joan.com.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przez JOAN Nowicki, Siuda Sp. J. Brukowa 10 | Łódź, 91-341, NIP 7270007470 REG. 470531710 KRS 0000979642  (będącej administratorem tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności składających się na proces udziału w Ankiecie.